Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski poinformował, że 30 stycznia 2013 roku w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie odbyło się spotkanie w sprawie zagospodarowania nieruchomości położonych w pasie technicznym wybrzeża.Temat plaż w Powiecie Kołobrzeski, ale i w całym Województwie dyskutowany jest od dłuższego czasu. Wciąż trwają prace nad jednolitym uregulowaniem udostępniania tych nieruchomości. Tomasz Tamborski z mocy ustawy wykonuje zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i co za tym idzie zarządza nimi na terenie Powiatu Kołobrzeskiego. Właścicielem plaż jest właśnie Skarb Państwa, wobec tego Starosta jako jego reprezentant, zobowiązany jest do realizacji wytycznych Wojewody w tej kwestii, w porozumieniu z właściwym Urzędem Morskim. Umowy dot. dzierżawy plaż w naszym powiecie kończą się w maju 2013 roku oraz w maju 2014 roku, od dłuższego czasu toczą się prace na szczeblu wojewódzkim, aby ujednolicić ich udostępnianie. Podczas spotkania Tomasz Tamborski przedstawił swoją wizję dalszego zarządzania plażami i przyjęto wstępnie wspólne wytyczne co do ich udostępniania: plaże będą nieodpłatne i ogólnodostępne, a także nie będzie możliwości komunalizacji plaż, czyli nie będą przekazane gminom, ale istnieje możliwość dzierżawy na czas określony. Obecnie istnieje konieczność uregulowania stanów prawnych nieruchomości, położonych w pasie technicznym wybrzeża, zmierzających do wykreślenia z ewidencji gruntów i budynków zapisów dot. trwałego zarządu Urzędu Morskiego w Słupsku.